Česká asociace franchisingu věnuje problematice financování již několik let značnou pozornost a vyvinula úsilí a iniciativu směrem k finančním institucím, státním orgánům a jiným nositelům financování s návrhem spolupráce při řešení tohoto zásadního problému.

Pro financování franchisingu jsou použitelné následující finanční zdroje:

 • bankovní úvěry
 • půjčky z privátních zdrojů
 • státní programy podpory pro malé a střední podnikatele
 • finanční nebo strategický partner
 • leasing
 • factoring, forfaiting dodavatelské úvěry
 • Venture Capital
 • strukturální fondy EU

Poskytovatel finančních zdrojů většinou vyžaduje především komplexní, realistický a kvalitně zpracovaný Business Plan, který musí minimálně obsahovat:

 • vizi pro konkrétní podnikatelský záměr
 • formulaci cílů a záměrů společnosti
 • strategii pro dosažení stanovených cílů
 • rozvojový plán nebo-li detailní projektové očekávání a plánování podniku na nejméně 3-5 let (výnosy, struktura nákladů, výsledek hospodaření, cash-flow apod.)
 • analýzy tržního prostředí a konkurence
 • marketingové trendy v dané oblasti podnikání
 • SWOT analýzu
 • simulování případných rizik
 • organizační schéma, transparentní popis rozhodovacích procesů
 • popis právních a majetkových struktur dané společnosti
 • a další potřebné materiály dle požadavků finanční instituce

Česká asociace franchisingu má ve svém plánu činnosti i pro další období vytvořen významný prostor pro spolupráci se všemi subjekty, kteří přispívají k řešení problematiky financování franchisingu. Jedná se především o Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentury Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravskou a záruční rozvojovou banku.

Úkolem a snahou ČAF je i nadále ukazovat cestu potenciálním franchisantům, kde hledat další zdroje pro financování franchisingu a tím napomoci rozvoji franchisingu v České republice.