FRANCHISA - licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

FRANCHISOR - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy FRANCHISANT - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

FRANCHISOVÁ SMLOUVA - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

FRANCHISOVÝ BALÍK - souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

FRANCHISOVÉ POPLATKY - platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

FRANCHISOVÁ SÍŤ - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

MASTER - FRANCHISING - franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

MASTER - FRANCHISA - franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

MASTER - FRANCHISOR - vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí

MASTER - FRANCHISANT - tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

MASTER - FRANCHISOVÁ SMLOUVA - (master - hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty