• (+420) 728 948 479
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Cyklus webinářů k problematice veřejných zakázek

  Webináře jsou koncipovány tak, abychom v krátkém časovém úseku poskytli co nejvíce informací k danému tématu, tzn. abychom účastníkům ušetřili čas, ale zároveň je informovali o všem podstatném a aktuálním.

 • ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY A DVĚ SAZBY DANĚ FYZICKÝCH OSOB 15 A 23%.

 • HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, MOŽNOST UPLATNĚNÍ NOVÝCH PRAVIDEL UŽ OD ROKU 2020.

 • Na základě novely zákona o daních z příjmů, která nabyla účinnosti začátkem února, dochází k dočasnému navýšení limitu pro odečet darů na vyjmenované účely od základu daně, a to až do výše 30%.

 • Spolu s účinností velké novely zákona o elektronických komunikacích, provedenou zákonem č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, dochází s účinností od 1.1.2022 mimo jiné k zásadní změně týkající se možnosti využívání cookies. Na základě novely bude možné tyto nástroje používat pouze za předpokladu, že k tomu dotčený uživatel udělí aktivní souhlas.

 • Již byly zveřejněny údaje ke stanovení průměrné mzdy pro rok 2022, která se zvyšuje z 35.441 Kč na 38.911 Kč. Tím dochází ke zvýšení stropu pro výpočet pojistného na důchodové pojištění, zvýšení částky pro uplatnění vyšší sazby daně z příjmů fyzických osob (23 %), zvýšení důchodů přiznávaných od 1. 1. 2022 či minimálních záloh na důchodové pojištění OSVČ.

 • Pro připomenutí, podnikatel je poplatníkem v paušálním režimu, pokud splnil zákonné podmínky a do 10. ledna podal správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu. Jestliže v roce 2021 splnil všechny podmínky dané zákonem o daních z příjmů (nepřekročil příjmy ze samostatné činnosti 1 mil. Kč, neměl jiné druhy příjmů v součtu za rok vyšší než 15 tis. Kč, neměl příjmy ze závislé činnosti, nestal se plátcem DPH apod.), bude se jeho daň rovnat paušální dani a nebude muset podat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

 • ČNB rozhodla o zvýšení dvoutýdenní repo sazby (2T repo sazby) na 2,75 %. Od výše repo sazby se odvíjí sazba úroků z prodlení za pozdní platbu daně, tento krok tedy bude mít od prvního pololetí roku 2022 dopad v podobě zvýšení sazby úroků z prodlení s platbou daně ze stávajících 8,5 % p.a. na 10,75 % p.a.

 • Senát schválil prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky dvoučlenných či rodinných s.r.o. a tzv. dohodáře. Pokud splní podmínky, budou moci čerpat bonus za období od 22. listopadu do 31. ledna 2022. Srovnávacím obdobím tentokrát bude období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období (1. června 2021–31. října 2021).

 • S účinností od 1. dubna 2022 vzniká zaměstnavatelům nová oznamovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení. Tato změna byla velmi nesystémově přijata v rámci novely zákona o zaměstnanosti.

 • Česká správa sociálního zabezpečení spolu s Úřadem práce ČR aktualizovala Příručku pro nastávající rodiče

 • Rádi bychom připomněli pravidlo, které ještě není v praxi zcela zažité. Nově je možné daňovou ztrátu roku 2021 uplatnit zpětně jako snížení základu daně za předchozí dvě zdaňovací období, a to prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Příslušná část dříve zaplacené daně pak bude poplatníkovi vrácena.

 • Netradičně před koncem roku 2021 byla zvýšena průměrná cena 1 litru benzínu 95 oktanů ze stávajících 27,80 Kč na nových 33,80 Kč. Tato cena slouží pro výpočet náhrad jízdních výdajů při použití vlastního automobilu zaměstnance pro služební účely. Výše průměrných cen ostatních pohonných hmot vč. elektřiny zůstávají beze změny.

 • Trh elektronických komunikací je velmi dynamický a stávající právní úprava byla v mnoha aspektech zastaralá. První lednový den však nabyly účinnosti dvě významné novely zákonů z této oblasti. Níže připojujeme stručné shrnutí několika zásadních novinek z této oblasti.

 • Od 1. 1. 2022 je na základě novely zákona o elektronických komunikacích možné využívat cookies pouze na základě aktivně uděleného souhlasu.

 • Od 1. 1. 2022 je rovněž na základě novely zákona o elektronických komunikacích omezena možnost provádění nevyžádaného telemarketingu.

Česká asociace franchisingu

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Kontakt

Česká asociace franchisingu, z.s.

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 (+420) 728 948 479

 caf@czech-franchise.cz

Copyright © 2022 Česká asociace franchisingu