Počátek rozvoje franchisingu v naší zemi se datuje do roku 1991, kdy do ČR začaly vstupovat první zahraniční franchisové systémy.

Rychlejšímu rozšiřování a uplatňování franchisingu bránila nedostatečná znalost jeho fungování a tím i určitá nedůvěra k němu mezi podnikateli. Chyběla dostatečná nabídka i poptávka po odborných seminářích, vhodné literatuře a poradenských službách se specializací na franchising.

Dalšími významnými faktory, které ovlivňovaly pomalý vývoj franchisingu v Čechách byly problémy financování, nevyvinutá podnikatelská kultura na českém trhu, nedokonalá legislativa a právní povědomí, kvalita managementu, chybějící know-how a zkušenosti s touto formou spolupráce podnikatelských subjektů.

Franchising a poptávka po něm není "módní záležitostí", nýbrž logickou konsekvencí změn na evropském a českém trhu. Nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Je vhodná jak pro osoby právnické, tak fyzické. Ze zkušeností a praxe v zahraničí se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Pro expanzi na nové trhy především zahraniční se nejvíce uplatňuje tzv. master-franchising.

Z roku na rok se zvyšuje nabídka franchisových systémů, zejména ze zemí EU. Tím není řečeno, že tyto systémy mají původ v těchto zemích. Mezinárodně působící franchisoři z celého světa využívají většinou svých master-franchisantů nebo centrál, etablovaných v zemích EU, pro expanzi na trhy střední a východní Evropy, včetně českého trhu.

V České republice se zvyšuje i poptávka po tomto způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo začínajících podnikatelů. Franchising se stává alternativou jejich dalšího podnikatelského rozvoje a nebo jediná cesta k tomu, aby obstáli v náročném tržním prostředí otevřeného trhu v EU, kam patří i Česká republika.

Postupně se zlepšují i podmínky a možnosti financování pro master-franchisanty a franchisanty. Všeobecně je možné konstatovat, že se v posledních 2 až 3 letech zvyšuje informovanost a povědomí podnikatelů o tomto perspektivním, dynamicky se rozvíjejícím a celosvětově expandujícím podnikání.

Tímto se potvrzují i prognózy, že po vstupu ČR do EU se rozvoj franchisingu na tomto trhu zásadně změní. Český trh nezůstává, jak se dalo očekávat, izolován od vnitřních vazeb, procesů a rozvoje trhu v EU.